Tài liệu tham khảo

Về chủ đề

Các tài liệu về 10 chủ đề Xanh để làm định hướng cho thí sinh. Sử dụng tư liệu Quỹ Vì tương lai xanh.

Tài liệu tham khảo

Về phần thi

Các tài liệu về hùng biện, tranh biện để làm định hướng cho thí sinh.