Các hội đồng

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hội đồng Cố vấn chịu trách nhiệm tham vấn trong quá trình xây dựng bộ quy chuẩn, tiêu chí chấm điểm cho các vòng thi, đề xuất tiêu chí giải thưởng và cùng tham gia thẩm định các ý tưởng xuyên suốt cuộc thi. Hội đồng Cố vấn bao gồm các nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực về giáo dục, phát triển bền vững, kỹ thuật và kinh tế – xã hội.

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN​

Hội đồng Chuyên môn bao gồm các chuyên gia uy tín quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, phát triển bền vững – tăng trưởng xanh và trong hùng biện và tranh biện. Hội đồng Chuyên môn được chia ra thành 2 nhóm: Nội dung và Hùng biện – Tranh biện.

Hội đồng giám khảo

Hội đồng Giám khảo là một hội đồng hoạt động độc lập, là những người sẽ đánh giá và cho điểm trực tiếp các thí sinh qua từng vòng dựa trên các tiêu chí chấm điểm cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ thành lập mỗi Ban Giám khảo khác nhau cho từng vòng thi. Xuyên suốt cuộc thi, Ban Giám khảo của từng vòng có thể tham vấn ý kiến của Hội đồng Chuyên môn cuộc thi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

No data was found